Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Stationsvej10

Ejerforeningen Stationsvej 10, 4050 Skibby                              VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN STATIONSVEJ 10,
                              SKIBBY
                              Indledning, formål, medlemskab og hæftelse § 1.
                              Stk. 1. Nærværende vedtægt regulerer, medmindre
                              andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om
                              ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,
                              revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling
                              m.v. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i
                              lov om ejerlejligheder. Ejerforeningens formål
                              er at administrere den fælles ejendom og øvrige
                              fællesanliggender for medlemmerne, der er
                              samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.
                              Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser hæfter
                              medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes
                              forhold pro rata.


                              Generalforsamling § 2. Stk. 1.
                              Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste
                              myndighed. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne
                              afgørelser kan af ethvert medlem, hvem
                              afgørelsen vedrører, ind¬bringes for
                              generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger på
                              generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed.
                              Hver lejlighed har én stemme. Stk. 4. Til
                              beslutninger om væsentlig forandring af fælles
                              bestanddele og tilbehør eller om salg af
                              væsentlige dele af disse eller om ændring i
                              denne vedtægt kræves dog, at 3/4 af de
                              stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


                              Ordinær generalforsamling § 3. Stk. 1. Ordinær
                              generalforsamling afholdes hvert år inden
                              udgangen af maj måned. Dagsordenen for denne
                              skal omfatte mindst følgende punkter: 1. Valg af
                              dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning
                              for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af
                              årsregnskab med revisors påtegning til
                              godkendelse. 4. Forelæggelse af
                              vedligeholdelsesplan for ejendommen til
                              godkendelse. 5. Forslag, jf. § 4. 6.
                              Forelæggelse af budget til godkendelse. 7. Valg
                              af formand for bestyrelsen i lige år. 8. Valg af
                              andre medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af
                              suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af
                              revisor. 11. Eventuelt. Stk. 2. Den ordinære
                              generalforsamling indkaldes skriftligt af
                              bestyrelsen med mindst 4 ugers og højest 8 ugers
                              varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen
                              med indkaldelsen eller senest 1 uge før
                              generalforsamlingen. Stk. 3. Indkaldelsen skal
                              angive tid og sted for generalforsamlingen samt
                              dagsorden.


                              Forslag § 4. Stk. 1. Ethvert medlem har ret til
                              at få et angivet emne behandlet på den ordinære
                              generalforsamling. Stk. 2. Forslag, der agtes
                              stillet på generalforsamlingen, skal være
                              bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før
                              generalforsamlingen. Sådanne forslag samt
                              forslag, som bestyrelsen agter at stille, skal
                              udsendes til medlemmerne senest 1 uge før
                              generalforsamlingen.


                              Ekstraordinær generalforsamling § 5. Stk. 1.
                              Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
                              bestyrelsen finder anledning dertil, når det til
                              behandling af et angivet emne begæres af mindst
                              ½ af ejerforeningens medlemmer, eller når en
                              tidligere generalforsamling har besluttet det.
                              Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling
                              indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2
                              ugers varsel. Stk. 3. Indkaldelsen skal angive
                              tid og sted for generalforsamlingen samt
                              dagsordenen.


                              Stemmeret og fuldmagt § 6. Stk. 1. Ethvert
                              medlem har stemmeret. Stk. 2. Stemmeretten kan
                              udøves af et medlems ægtefælle/samlever.
                              Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig
                              person eller ejerforeningens bestyrelse, som
                              medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.
                              Stk. 3. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme
                              i henhold til to fuldmagter. Afgivelse af
                              fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet
                              selv deltager i generalforsamlingen. Stk. 4.
                              Dirigenten kan begrænse taleretten til en person
                              pr. lejlighed.


                              Dirigent og referat § 7. Stk. 1.
                              Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent,
                              der ikke behøver at være medlem af
                              ejer¬fore¬nin¬gen. Stk. 2. Der udarbejdes
                              referat af forhandlingerne. Referatet
                              underskrives af dirigenten og formanden for
                              bestyrelsen og udsendes til medlemmerne senest 4
                              uger efter generalforsamlingens afholdelse.


                              Bestyrelsens medlemmer § 8. Stk. 1. Bestyrelsen
                              består af 4 medlemmer, der hver repræsenterer et
                              medlem af ejerforeningen. Bestyrelsen udpeger af
                              sin midte en formand. Valgbare som formand,
                              medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er
                              kun ejerforeningens medlemmer, disses
                              ægtefæller/samlevere og myndige
                              husstandsmedlemmer.


                              Bestyrelsens forpligtelser § 9. Stk. 1.
                              Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens
                              anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at
                              sørge for god og forsvarlig varetagelse af
                              ejendommens fælles anliggender, herunder
                              overholdelse af god skik og orden, betaling af
                              fælles udgifter, tegning af sædvanlige
                              forsikringer (herunder brandforsikring,
                              kombineret grundejerforsikring og eventuel
                              bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse,
                              vedligeholdelse og fornyelser i det omfang,
                              sådanne foranstaltninger efter ejendommens
                              karakter må anses for påkrævede. Stk. 3.
                              Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget
                              og føres forsvarligt regnskab over de på
                              fællesskabets vegne afholdte udgifter og
                              oppebårne indtægter, herunder de ejerne
                              afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene
                              opkræves med passende varsel og forfalder til
                              betaling den 1. i hvert kvartal. Bestyrelsen kan
                              beslutte, at der opkræves et kvartals
                              forudbetalt ejerforeningsbidrag i depositum, der
                              uden forrentning udbetales til fra
                              flyttende ejer ved ejerskifte. Foreningens
                              driftskapital indsættes på en almindelig
                              bankkonto, som administrator efter fuldmagt fra
                              bestyrelsen har rådighed over. Bestyrelsen
                              udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for
                              ejendommen og husorden med almindelige
                              ordensregler til godkendelse på
                              generalforsamling. Stk. 4. Bestyrelsesmøde
                              indkaldes af formanden, så ofte anledning findes
                              at foreligge, samt når 2 medlemmer af
                              bestyrelsen begærer det. Stk. 5. Bestyrelsen er
                              beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den
                              samlede bestyrelse, herunder formanden er til
                              stede. Stk. 6. Beslutning træffes af de mødende
                              bestyrelsesmedlemmer i enighed. Stk. 7.
                              Bestyrelsen udarbejder referat af mødet.
                              Referatet underskrives senest på det
                              efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer,
                              der har deltaget i mødet.


                              Administration § 10. Stk. 1. Bestyrelsen kan
                              selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal
                              antage en administrator til bistand ved
                              varetagelsen af ejendommens daglige drift.
                              Endvidere kan generalforsamlingen med
                              tilslutning fra mindst ¾ af ejerforeningens
                              medlemmer pålægge bestyrelsen at antage en
                              administrator. Stk. 2. Administrator bør ikke
                              være medlem af ejerforeningen og må ikke være
                              dennes revisor.


                              Tegningsret § 11. Stk. 1. Ejerforeningen
                              forpligtes ved underskrift af formanden for
                              bestyrelsen og et andet medlem af denne.
                              Opsparing til vedligeholdelse og forbedring
                              (grundfond) § 12. Stk. 1. Når det begæres af
                              mindst 3/4 af ejerforeningens medlemmer, skal
                              der til bestridelse af de fælles udgifter til
                              vedligeholdelse og forbedring oprettes en
                              opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage
                              med maksimalt 20 pct. af det årlige ordinære
                              fællesbidrag ekskl. varme, indtil opsparingens
                              størrelse svarer til det seneste års
                              budgetterede ordinære fællesbidrag. Opsparingen
                              tilhører ejerforeningen, og den enkelte ejer kan
                              ikke disponere derover. Opsparingen indsættes på
                              en fra foreningens øvrige midler adskilt konto,
                              men kan også anvendes til at nedbringe
                              foreningens eventuelle gæld/kassekredit.
                              Opspares større beløb, kan kapitalen efter derom
                              af bestyrelsen truffet beslutning anbringes i
                              sikre værdipapirer. Stk. 2. Beslutning om
                              benyttelse af opsparingen træffes på en
                              generalforsamling. Herudover kan
                              generalforsamlingen med almindeligt flertal
                              beslutte yderligere opsparing i nødvendigt
                              omfang til konkrete større
                              vedligeholdelsesarbejder.


                              Opsparing til vedligeholdelse og forbedring
                              (grundfond) § 12. Stk. 1. Når det begæres af
                              mindst 3/4 af ejerforeningens medlemmer, skal
                              der til bestridelse af de fælles udgifter til
                              vedligeholdelse og forbedring oprettes en
                              opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage
                              med maksimalt 20 pct. af det årlige ordinære
                              fællesbidrag ekskl. varme, indtil opsparingens
                              størrelse svarer til det seneste års
                              budgetterede ordinære fællesbidrag. Opsparingen
                              tilhører ejerforeningen, og den enkelte ejer kan
                              ikke disponere derover. Opsparingen indsættes på
                              en fra foreningens øvrige midler adskilt konto,
                              men kan også anvendes til at nedbringe
                              foreningens eventuelle gæld/kassekredit.
                              Opspares større beløb, kan kapitalen efter derom
                              af bestyrelsen truffet beslutning anbringes i
                              sikre værdipapirer. Stk. 2. Beslutning om
                              benyttelse af opsparingen træffes på en
                              generalforsamling. Herudover kan
                              generalforsamlingen med almindeligt flertal
                              beslutte yderligere opsparing i nødvendigt
                              omfang til konkrete større
                              vedligeholdelsesarbejder.


                              Revision § 13. Stk. 1. Ejerforeningens regnskab
                              revideres af en revisor, der vælges af
                              generalforsamlingen. Når det begæres af mindst
                              3/4 af ejerforeningens medlemmer, skal revisor
                              være statsautoriseret eller registreret. Stk. 2.
                              Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
                              Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af
                              bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer. Stk.
                              4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse
                              med god revisorskik, og regnskabet påtegnes af
                              revisor.


                              Årsregnskab § 14. Stk. 1. Ejerforeningens
                              regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2.
                              Årsregnskabet skal indeholde både
                              resultatopgørelse og balance. Stk. 3. Det af
                              generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes
                              med dirigentens påtegning om, at regnskabet er
                              fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.


                              Vedligeholdelse § 15. Stk. 1. Ejerforeningen
                              foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og
                              fornyelse. Den fælles udvendige vedligeholdelse
                              og fornyelse omfatter døre mod fællesarealer,
                              udvendige ruder og vinduer, fælles
                              forsyningsledninger og fællesinstallationer,
                              herunder fælles varmeanlæg. Stk. 2. Indvendig
                              vedligeholdelse og fornyelse af
                              ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den
                              omfatter ikke alene hvidtning, maling og
                              tapetsering, men også vedligeholdelse og
                              fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder,
                              loftpuds, forsatsvinduer, indvendige døre, egne
                              dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder
                              elledninger, elkontakter, toiletter, vaske,
                              vandhaner, radiatorer, radiatorventiler,
                              radiatormålere, brugsvandrør,
                              varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør,
                              hvorimod ejerforeningen sørger for
                              vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens
                              fælles forsyningsledninger og
                              fællesinstallationer indtil disses individuelle
                              forgreninger til /i de enkelte ejerlejligheder.
                              Stk. 3. Ejerf
                              oreningen betaler for udbedring af skader i
                              ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet
                              af ejerforeningens vedligeholdelsespligt. Stk.
                              4. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller
                              forsømmelsen vil være til gene for de øvrige
                              medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden
                              renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse
                              foretaget inden for en fastsat frist.
                              Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan
                              bestyrelsen på foreningens vegne sætte
                              ejerlejligheden i stand for medlemmets regning.
                              Stk. 5. Medlemmerne må ikke lade foretage
                              ændringer, reparationer eller maling af
                              ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne
                              eller af døre mod fællesarealer eller lade
                              opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden
                              bestyrelsens samtykke.


                              Udlejning § 16. Stk. 1. Udlejning af en
                              ejerlejlighed til beboelse i sin helhed må kun
                              ske ved forhåndsgodkendelse af bestyrelsen, der
                              skal have kopi af skriftlig lejekontrakt inden
                              lejeforholdets begyndelse.


                              § 17. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende
                              tinglysning af vedtægten) Stk. 1. Vedtægten kan
                              tinglyses pantstiftende for kr. 40.000 i hver
                              lejlighed til sikkerhed for ethvert
                              tilgodehavende med tillæg af renter og
                              omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et
                              medlem, herunder for krav efter § 15, stk. 4.
                              Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 respekterer med
                              oprykkende panteret alene de pantehæf-telser,
                              byrder og servitutter, der hviler på de enkelte
                              lejligheder på tidspunktet for tinglysning af
                              panteretten. Stk.3. De skadesløsbreve, der blev
                              udstedt af de oprindelige ejerlejlighedsejere på
                              tids-punktet for ejendommens opdeling i
                              ejerlejligheder på hver kr. 8.000,00 må anses
                              for bortkommet. Generalforsamlingen har
                              besluttet at undlade mortifikationssag herpå, da
                              ingen kan forventes at støtte ret på
                              skadesløsbrevene, der ikke i perioden siden
                              stiftelsen er blevet videreoverdraget eller
                              håndpantsat.


                              § 18. Påtaleberettigede Stk. 1. Påtaleberettiget
                              er ejerforeningen ved dennes bestyrelse og de
                              til enhver tid værende ejerlejlighedsejere.


 

Opdateret 06/11/2012

Besøg  
023608