Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Stationsvej10

Ejerforeningen Stationsvej 10, 4050 Skibby
40.000 DKK

                              DATO/LØBENUMMER: 06.09.2012-1003848533
                              Indledning, formål, medlemskab og hæftelse § 1.
                              Stk. 1. Nærværende vedtægt regulerer, medmindre
                              andet er vedtaget og tinglyst, forholdene om
                              ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,
                              revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling
                              m.v. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i
                              lov om ejerlejligheder. Ejerforeningens formål
                              er at administrere den fælles ejendom og øvrige
                              fællesanliggender for medlemmerne, der er
                              samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.
                              Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser hæfter
                              medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes
                              forhold pro rata. ”¦
                              Vedligeholdelse § 15.
                              Stk. 1. Ejerforeningen foretager forsvarlig
                              udvendig vedligeholdelse og fornyelse. Den
                              fælles udvendige vedligeholdelse og fornyelse
                              omfatter døre mod fællesarealer, udvendige ruder
                              og vinduer, fælles forsyningsledninger og
                              fællesinstallationer, herunder fælles
                              varmeanlæg. Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse og
                              fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de
                              enkelte ejere. Den omfatter ikke alene
                              hvidtning, maling og tapetsering, men også
                              ved¬ligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning,
                              gulvbrædder, loftpuds, forsats¬vinduer,
                              indvendige døre, egne dørlåse og alt
                              ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger,
                              elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner,
                              radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere,
                              brugsvandrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og
                              gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for
                              vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens
                              fælles forsyningsledninger og
                              fællesinstallationer indtil disses individuelle
                              forgreninger til /i de enkelte ejerlejligheder.
                              Stk. 3. Ejerforeningen betaler for
                              udbedring af skader i ejerlejlighederne, der
                              skyldes forhold omfattet af ejerforeningens
                              vedligeholdelsespligt. Stk. 4. Hvis en
                              ejerlejlighed groft forsømmes, eller
                              forsømmelsen vil være til gene for de øvrige
                              medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden
                              renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse
                              foretaget inden for en fastsat frist.
                              Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan
                              bestyrelsen på foreningens vegne sætte
                              ejerlejligheden i stand for medlemmets regning.
                              Stk. 5. Medlemmerne må ikke lade foretage
                              ændringer, reparationer eller maling af
                              ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne
                              eller af døre mod fællesarealer eller lade
                              opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden
                              bestyrelsens samtykke. ”¦
                              § 17. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende
                              tinglysning af vedtægten)
                              Stk. 1. Vedtægten kan tinglyses pantstiftende
                              for kr. 40.000 i hver lejlighed til sikkerhed
                              for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter
                              og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos
                              et medlem, herunder for krav efter § 15, stk. 4.
                              Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 respekterer med
                              oprykkende panteret alene de pantehæftelser,
                              byrder og servitutter, der hviler på de enkelte
                              lejligheder på tidspunktet for tinglysning af
                              panteretten. Stk.3. De skadesløsbreve, der blev
                              udstedt af de oprindelige ejerlejlighedsejere på
                              tidspunktet for ejendommens opdeling i
                              ejerlejligheder på hver kr. 8.000,00 må anses
                              for bortkommet. Generalforsamlingen har
                              besluttet at undlade mortifikationssag herpå, da
                              ingen kan forventes at støtte ret på
                              skadesløsbrevene, der ikke i perioden siden
                              stiftelsen er blevet videreoverdraget eller
                              håndpantsat.
                              § 18. Påtaleberettigede
                              Stk. 1. Påtaleberettiget er ejerforeningen ved
                              dennes bestyrelse og de til enhver tid værende
                              ejerlejlighedsejere.

Opdateret 06/11/2012

Besøg  
023608